Távol és közel

Távol és közel

A Biblia szerint az ember vándor ezen a földön. Istenkereső. Keresi az élet értelmét, keresi önmagát. Békét keres. A születésétől a haláláig úton van. Van, aki azt monjda, az ember útja a semmiből a semmibe vezet. Mi hisszük, hogy az ember Istentől jön, és útja Istenhez vezeti őt az örökkévalóságba. Bár az ember útjának célja Isten, Isten mégsem az út végén áll, mert Ő az Emmánuel, a velünk lévő Isten.

Isten olyan közel van az emberhez, hogy Pál apostol azt mondja: Istenben élünk, mozgunk és vagyunk. Jézus eljött, hogy meghírdesse Isten közelségét: Elközelgett Isten országa. Önmagáról pedig ezt mondja: Én vagyok az út.

Az ember mégis gyakran eltévelyedik. Nem tudja, honnan jött, és hová tart, és azt sem tudja, melyik a helyes út. Mi ennek az oka? Ádám és Éva eltévelyedtek, amikor a kígyó szavára elfordították a tekintetüket és a szívüket Istentől, és valami olyasmi felé nyúltak, amit Isten nem akart. A példabeszédbeli tékozló fiú is eltévelyedett, eltávolodott az Atyától, sőt nemcsak ő, hanem lélekben az idősebb fiú is, habár ő fizikailag atyja közelében maradt. Lélekben a farizeusok is eltávolodtak Istentől, hiába imádkoztak fizikailag a közelségében, a templomban. De ezek az emberek önmaguktól és a többi embertől is eltávolodtak, mert nem látták, nem értették meg önmagukat, ezért elveszítették a békességüket. Nem mindegy, hogy hol keressük a békességet. A Szűzanya, a mi édesanyánk, a béke királynője mindent megtesz, hogy visszatérjünk a forráshoz, amelytől eltávolodtunk. Azt mondja: Veletek vagyok és tanítalak benneteket, gyermekeim. Istenben van a ti békességetek, ezért közeledjetek Istenhez, és tegyétek Őt az első helyre az életetekben.

Amikor úgy érezzük, hogy távol vagyunk Istentől, azt gondoljuk, hogy Isten az, aki eltávolodott tőlünk és elfelejtett minket. A Szűzanya azt mondja: Azt gondoljátok, hogy Isten távol van tőletek és nem hallja az imádságotokat. Látja, hogy hogyan gondolkodunk, de nem ért egyet velünk. Azt mondja: Isten éppen akkor van a legközelebb hozzátok, amikor azt gondoljátok, hogy eltávolodott tőletek. Azt is mondja, hogy minden nap közelebb és közelebb vagyok hozzátok, annak ellenére, hogy ti nem vagytok ennek tudatában. A Szűzanya azért jön el Medjugorjéba, mert vissza szeretné vezetni az embert az Isten közelségébe. Azt mondja: Én napról napra imádkozom értetek, és szeretnélek egyre közelebb vinni benneteket Istenhez, de nem tudom ezt megtenni, ha ti magatok is nem akarjátok. A Szűzanya szerint nem kevés az olyan ember, aki nem akar visszatérni Istenhez. Ők távol vannak az imádságtól, és nincs békességük. A Szűzanya azért hív bennünket olyan gyakran az imára, hogy közelebb kerüljünk Istenhez. Azt mondja: Ma hívlak benneteket, hogy még inkább közeledjetek Istenhez az imádság által. Vannak, akik azt mondják, hogy ők imádság nélkül is kommunikálnak Istennel, pedig Isten felfedezésének nincs más módja, csakis az imádság. A Szűzanya azt mondja: Imádság nélkül nem élhettek, mert az imádság olyan lánc, amely közel visz benneteket Istenhez. Az imádság hatására az ember közelebb kerül Istenhez és felébrednek benne az elszunnyadt érzések. A Szűzanya azt mondja: Imádkozzatok, gyermekeim, hogy közel legyetek, és az imádság által megérezzétek, hogy mit szeretnék tőletek.

Aki csak külsőleg imádkozik, lehet, hogy közel áll az egyházhoz, de szívében ugyanakkor távol lehet Istentől. A Szűzanya a szívvel való imár hív bennünket, mert csak szívvel lehet megérezni Isten közelségét. Azt mondja: Ma is imádságra hívlak benneteket. Én mindig hívlak titeket, de ti még távol vagytok, ezért mától döntsetek amellett, hogy komolyan időt szenteltek Istennek. Én veletek vagyok, és meg szeretnélek tanítani titeket a szívvel való imára, mert a szívvel való imában találkoztok Istennel. Hol tartunk mi a szívvel való imádság útján? A Szűzanya 2008-ban azt mondta: Még távol vagytok szívetekben az Istennel való találkozástól. Szívvel való ima nélkül nem lehet közel kerülni Istenhez, vagyis nem lehet növekedni a szentségben. A Szűzanya azt mondja: Már évek óta mindnyájan meg vagytok hívva a szentségre, de ti még távol vagytok.

A Szűzanya nemcsak diagnózist ad, nemcsak hív minket, hanem azt is megmondja, mit kell tennünk: közel kell kerülnünk, mert eltávolodtunk. Megmutatja, mi az oka annak, hogy eltávolodtunk Istentől, és azt is megmutatja, hogy mi segíthet abban, hogy újra közel kerüljünk hozzá. Azt mondja: Ezért, drága gyermekeim, imádságra hívlak benneteket és az Istennek való teljes önátadásra, mert a sátán szeretne a mindennapi dolgok által eltávolítani titeket tőle, és ő akar az első helyen lenni az életetekben. Ezért, drága gyermekeim, szüntelenül imádkozzatok.

Az anyagi valóságot is Isten teremtette, ezért aztán az is jó dolog, de az anyagiak mégis eltávolíthatják az embereket Istentől. A Szűzanya mondja: Ma is megtérésre és szentségre hívlak benneteket. Isten az öröm és a béke ajándékát akarja adni az ima által, de ti, gyermekeim még távol vagytok, kötődtök a földhöz és a földi dolgokhoz. Imádság nélkül az anyagi dolgok nem kerülnek a helyükre az életünkben. A Szűzanya mondja: Én a ti édesanyátok vagyok, és hívlak benneteket, hogy az imádság által közeledjetek Istenhez, mert Ő a ti békétek, Ő a ti üdövzítőtök. Ezért, gyermekeim, ne az anyagiakban keressetek vigasztalást, hanem Istent keressétek. Rossz dolog, amikor anyagi dolgokkal akarjuk betölteni a lelkünkben lévő űrt, de teljesen rendben van és jó dolog, amikor használjuk azokat az anyagi dolgokat, amelyekre szükségünk van az élethez. Imádság és Istenhez való közeledés nélkül az anyagi dolgok kárunkra vannak. A Szűzanya mondja: Ti nagyon könnyen elvesztek az anyagi és az emberi dolgokban, és elfelejtitek, hogy Isten a ti legnagyobb barátotok. Ezért, drága kicsi gyermekeim, közeledjetek az Istenhez, hogy Ő oltalmazzon benneteket, és megőrizzen titeket minden rossztól.

Az örök élet tudata segít nekünk az anyagi javak helyes használatában. Gyermekeim – mondja a Szűzanya –, mindnyájan szeressetek bele az örök életbe, amely a ti jövőtök, és minden földi dolog csak segítség legyen számotokra abban, hogy közelebb kerüljetek Istenhez, a Teremtőhöz. Az anyagi dolgok segítségünkre lehetnek utunkon, ha a hitben felfedezzük az örök életet, és azt, hogy örök életre vagyunk teremtve. Ha beleszeretünk az örök életbe, akkor minden más értelmet nyer. Az Istentől való eltávolodás egyben a sátánhoz való közeledés is lehet. A Szűzanya mondja: Ezért ezt mondom nektek: a sátán játszadozik veletek és a lelketekkel, de én nem tudok segíteni nektek, mert távol vagytok a szívemtől.

Hogyan kell megfordulni? Mit kell tenni azért, hogy többé már ne legyünk távol? Hogyan kerüljünk újra közel Istenhez és az imához? A Szűzanya választ ad. Az első lépés a megtérés. Azt mondja: Ti, akik távol vagytok Isten irgalmától, térjetek meg, hogy Isten ne váljon süketté az imádságotokra, és ne legyen késő számotokra. Ezért ebben a kegyelmi időben térjetek meg, és tegyétek Istent életetekben az első helyre. A megtérés nem egy pillanat, hanem egy állandó, mindennapi szükséglet. A Szűzanya mondja: Munkálkodjatok a megtéréseteken, mert, gyermekeim, távol vagytok.

Sok ember nem éli meg Isten szeretetét, ennek pedig az az oka, hogy eltávolodtak Istentől. A Szűzanya mondja: Íme, azért vagyok veletek, hogy tanítsalak és közelebb vigyelek benneteket Isten szeretetéhez. Ha Istent mindenek felett szeretitek, akkor könnyű lesz imádkozni és megnyitni szíveteket az ő számára. Isten szeretetének megtapasztalásához az a kulcs, hogy közeledünk Hozzá. A Szűzanya mondja: Csak akkor fogjátok megérteni Jézus mérhetetlen szeretetét, amellyel szeret mindnyájatokat, ha közeledtek hozzá. Édesanyai tapasztalata által a Szűzanya megerősíti, hogy a szeretet olyan erő, amellyel át tudunk lépni minden akadályt. A Szűzanya mondja: Szeretlek benneteket akkor is, amikor távol vagytok tőlem és fiamtól. Még pontosabban megértjük ezt a következő üzenetéből: Ha távol vagytok is az én szívemtől, szeretettel hívlak benneteket: térjetek meg! Ne felejtsétek el, hogy én a ti édesanyátok vagyok, és fájdalmat érzek mindenkiért, aki távol van az én szívemtől, de nem hagylak egyedül benneteket. Hiszem, hogy el tudjátok hagyni a bűn útját, és tudtok dönteni a szentség mellett. Milyen erőteljes üzenet! Tele van érzéssel és szeretettel.

Édesanyaként és tanítónőként a Szűzanya nem marad meg a diagnózisnál, hanem utat mutat és azt mondja: Több időt töltsetek az imádságban és a szentségimádásban, amikor imádjátok Jézust a legszentebb oltáriszentségben, hogy Ő átváltoztasson benneteket és az örök élet iránti vágyat helyezzen a szívetekre. Máskor pedig azt mondja: Ez a kegyelem ideje, amelyet Isten az én jelenlétem által ad, de ti távol vagytok az én szívemtől, ezért személyes megtérésre és a családi imára hívlak benneteket. A Szentírás mindig legyen buzdítás számotokra.

A szív csendjében a lélek közelebb kerül Istenhez, aki a rejtekben van. A Szűzanya mondja: Ti, akik távol vagytok az imától, térjetek meg és keressétek szívetek csendjében lelketek üdvösségét és táplálkozzatok az imádsággal. Különösen a nyugateurópai kereszténységben uralkodott el az a gondolkodásmód, hogy nincs szükség a böjtre és a szentgyónásra. A Szűzanya teljesen máshogy látja ezt. Azt mondja: Térjetek vissza a böjthöz és a szentgyónáshoz, hogy legyőzzétek a bennetek és a körülöttetek lévő rosszat. A Szűzanya azt mondja, közeledjünk Jézus szívéhez az imádság által: Isten nagy kegyelmeket ad, ezért, gyermekeim, használjátok ki ezt a kegyelmi időt és közeledjetek az én szívemhez, hogy fiamhoz tudjalak vezetni benneteket.

Istenhez közeledni nem egyszerű dolog. Gyakorolni kell a lemondás által. A Szűzanya mondja: Szeretlek titeket, ezért vagyok veletek, hogy tanítsalak és a megtérés és a lemondás új életére vezesselek benneteket. Ezáltal fogjátok felfedezni Istent és mindazt, amitől most távol vagytok. A Szűzanya azt mondja, hogy a lemondás és a böjt által megértjük azt is, ami távol van tőlünk. A lemondás segít nekünk abban, hogy közel kerüljünk a szentséghez. A Szűzanya mondja: Azt szeretném, ha mindnyájan kicsi lemondások által segítenétek magatoknak és nekem, hogy tudjalak vezetni benneteket, és napról napra közelebb kerüljetek a szentségi élethez. A böjt megoltalmaz minket a rossztól és közelebb visz Istenhez. A Szűzanya mondja: Böjtöljetek és mondjatok kilencedet és így távol kerül tőletek a sátán, a kegyelem pedig körülvesz benneteket.

A böjt és az imádság segít, hogy felismerjük az akadályokat az úton. Azt mondja a Szűzanya: Böjtre és lemondásra hívlak ma benneteket, gyermekeim. Mondjatok le arról, ami akadályoz benneteket abban, hogy közelebb legyetek Jézushoz. A Szűzanya választ ad a híveknek arra a kérdésére, hogy miért kell törekedni a lelki életben való növekedésre. A Szűzanya mondja: Így ti, gyermekeim, növekedni fogtok Isten szeretetében, és elviszitek azt mindazoknak, akik távol vannak Istentől. Miért kell tehát arra törekednünk, hogy növekedjünk? Azért, hogy segíteni tudjunk azoknak, akik távol vannak. A Szűzanya mondja: Különösen hívlak benneteket, hogy imádkozzatok azokért, akik távol vannak Istentől, hogy megtérjenek. Nem szabad tehát elítélnünk őket, hanem imádkoznunk kell értük. A Szűzanya mondja: Imádkozzatok, gyermekeim, különleges módon azokért, aki még nem ismerték meg Isten szeretetét. Imádkozzatok, hogy megnyíljon a szívük és köze legyen az én szívemhez és fiam szívéhez, hogy Ő át tudja alakítani őket a szeretet és a béke embereivé. A Szűzanya azt kéri tőlünk, hogy ne csak imádkozzunk ezekért az emberekért, hanem mi magunk legyünk az imádság és a szeretet azok számára, akik távol vannak Istentől és az ő szeretetétől. Azt mondja: Legyetek az én kinyújtott kezem minden teremtmény felé, hogy közeledni tudjanak Isten szeretetéhez.

Fra Marinko Šakota