A SZENTLÉLEK MEGVÁLTOZTATJA ÉLETÜNKET

A SZENTLÉLEK MEGVÁLTOZTATJA ÉLETÜNKET

Elmélkedés a Szűzanya 2020. május 25-i üzenetéről

A Szűzanya 2020. május 25-i üzenete

"Drága gyermekek! Imádkozzatok velem mindnyájatok új életéért. Gyermekeim, a szívetekben tudjátok, hogy mit kell megváltoztatnotok: térjetek vissza Istenhez és parancsaihoz, hogy a Szentlélek megváltoztathassa életeteket és ennek a földnek a színét, amelynek Lélekben való megújulásra van szüksége. Gyermekeim, legyetek imádság mindazokért, akik nem imádkoznak, legyetek öröm mindazok számára, akik nem látnak kiutat, legyetek a világosság hordozói ennek a békétlen világnak sötétségében. Imádkozzatok és kérjétek a szentek segítségét és oltalmát, hogy ti is tudjatok vágyakozni a mennyre és a mennyei valóságokra. Veletek vagyok, oltalmazlak és megáldalak mindnyájatokat édesanyai áldásommal. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra."

Idézzük fel a Szűzanya néhány üzenetét, amelyben a Szentlélekhez való imára buzdít bennünket: „Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy az imádsággal nyíljatok meg Istennek, hogy a Szentlélek bennetek és általatok elkezdhessen csodákat művelni.” (1993. május 25.). „Drága gyermekek! Ma is imádságra hívlak benneteket, mert csak az imában tudjátok megérteni ide jövetelemet. A Szentlélek az imában meg fog világosítani benneteket, hogy megértsétek, hogy meg kell térnetek.” (1995. július 25.). „Drága gyermekek! Ma imádkozom értetek és veletek, hogy a Szentlélek segítsen és növelje hiteteket, hogy még inkább elfogadjátok üzeneteimet, amelyeket ezen a szent helyen adok nektek.” (2002. június 25.). „Drága gyermekek! Ma is arra hívlak benneteket, hogy újítsátok meg az imát családjaitokban. Az imával és a Szentírásolvasással lépjen be családjaitokba a Szentlélek, aki meg fog újítani benneteket. (2005. április 25.).

Szűz Mária megtapasztalta a Szentlélek csodálatos erejét és mindenhatóságát, ezért édesanyai szívének mélyén megtérésünkre és életünk megújulására vágyik.

Az egyházatyák Máriát „sacrarium Spriritus Sancti”-nak (a Szentlélek kegyhelyének) nevezik. A középkortól Máriát a Szentlélek jegyesének is hívjuk. A Szentlélek az Atya és a Fiú ajándéka. Isten a teremtményeknek szeretné adni önmagát, amennyire ez lehetséges. Ez az ajándék, maga a Szentlélek.

Az emberiség történetében csak egyetlen teremtmény létezik, aki teljességgel be tudta fogadni a Fölséges Istennek ezt az ajándékát. Ez a teremtmény, Mária, akiben Isten nem ütközött semmiféle akadályba. Mária teljesen átadta magát Isten akaratának és érintésének. Mária minden gondolata, szava és cselekedete sokkal inkább a Szentlélek gondolata, szava és cselekedete volt, mint a sajátja.

Mária a Szentlélek látható jelenléte a világban. Ahol jelen van Mária, ott jelen van a Szentlélek is. A Szentlélek ott van a földön, ahol Mária. Mária együtt volt az apostolokkal, amikor a Szentlélek lángnyelvek formájában leszállt rájuk. Az egyházművészet Máriát mindig a középpontba helyezi, mintha azt szeretné sugallni, hogy a Szentlélek lángnyelvei az Ő közbenjárására terjednek át másokra.

 
„Mivel a világ méltatlan volt rá – mondja Szent Ágoston –, hogy az Isten Fiát közvetlenül az Atya kezéből fogadja, az Atya Máriának adta Őt, hogy általa fogadja a világ.”  Ahogyan az Atya Mária által küldte Jézus Krisztust, úgy adja ma is, Krisztus Mária által jön el az emberekhez. Ezért Mária a legjobb közvetítő köztünk és a Szentlélek között. Lehetetlen Mária nélkül eljutni a Szentlélekhez. Ahogyan a Szentlélek által foganta Jézust, úgy valamilyen módon minden gondolata és cselekedete a Szentlélek indíttatására fogant. Pontosan ez az, amiben követnünk kell Máriát. Ami a Szentlélek által történt Mária szívében és életében, megtörténhet mindnyájunk szívében.

Szűz Mária, a Szentlélek jegyese vezessen el bennünket a megtérésre és szívünk megváltozására, hogy megtapasztalhassuk Mária által az új életet Istenben.

Imádság

Ó, Mária, te mindig az üdvösség és a remény jeleként ragyogsz utunkon. Rád bízzuk magunkat, betegek gyógyítója, aki hitedben szilárdan kitartva a kereszt alatt osztoztál Jézus fájdalmában. Te a leghűségesebb közbenjárónk vagy, tudod, mire van szükségünk, és biztosak vagyunk abban, hogy gondoskodni fogsz arról, hogy mint a galileai Kánában, úgy hozzánk is visszatérhessen az öröm és az ünneplés, ezen megpróbáltatások után. Isteni Szeretet Anyja, segíts, hogy felismerjük és elfogadjuk az Atya akaratát, és megtegyük, amit Jézus mond nekünk, aki magára vette szenvedéseinket és fájdalmunkat, hogy a kereszt által elvezessen bennünket a feltámadás örömére. Ámen. (Ferenc pápa)

M. M
fordította: Sarnyai Andrea